Bendradarbiavimas

2016-03-10 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos policijos veteranų asociacija ir susitarė bendradarbiauti įtvirtinant humanistines policijos pareigūnų vertybes ir profesinę etiką, formuojant policijos tradicijas, nustatant ir išsaugant istorinio policijos paveldo objektus, atliekant taikomuosius policijos sistemos ir policijos veiklos tyrimus, kuriais konsoliduojama Lietuvos teisėsaugos sistema ir užtikrinama jos subalansuota raida.
2015-12-10 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir susitarė bendradarbiauti plėtojant bei įgyvendinant veiklas, susijusias su švietimo apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tema ir kitais žmogaus teisių klausimais.
2015-08-28 Lietuvos policijos mokykla pasirašė susitarimą su Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos Etmono Jonušo Radvilos mokomuoju pulku dėl Lietuvos policijos mokyklos kursantų bazinių karinių įgūdžių mokymo kursų vykdymo.
2015-02-25 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetu, pagal kurią sutaria bendradarbiauti šiomis formomis: organizuoti bendras konferencijas, seminarus mokslinėmis bei praktinėmis temomis, organizuoti teisinės kvalifikacijos kėlimą, rengti bei įgyvendinti bendras iniciatyvas, projektus teisės ir mokymo sirtyje.
2014-11-17 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla, pagal kurią susitarė įgyvendinti abipusiai naudingą bendradarbiavimo veiklą, plėtoti kultūrinį, sportinį bendradarbiavimą, kryptingai formuoti mokyklos auklėtinių identitetą, moralines ir nacionalines vertybes, skiepyti jauniems žmonėms patiotiškumą bei didinti jaunų žmonių sąmoningumą.
2013-12-30 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, pagal kurią sutaria stiprinti tarpusavio santykius bei teikti abipusę pagalbą organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir kėlimą.

2013-12-23

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centru, pagal kurią susitarta bendradarbiauti statutinių valstybės tarnautojų profesinio rengimo, profesinių įgūdžių tobulinimo, kultūros bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir rengiant bendrus mokymus.
2013-09-24 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos valstybine kolegija, pagal kurią susitarta plėtoti bendradarbiavimą socialinių (teisės) mokslų srityje keičiantis ir dalijantis patirtimi, žiniomis bei informacija, atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus, rengiant ir vykdant tarptautinius projektus bei kitas įsipareigojimuose numatytas veiklas.
2013-04-09 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla pagal kurią abi mokymo įstaigos sutarė bendradarbiauti profesinio rengimo, kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio parengimo ir sporto klausimais.
2013-04-09 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pasieniečiu mokykla, pagal kurią sutarta bendradarbiauti profesinio rengimo, kvalifikacijos, profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio ir kovinio parengimo bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir vykdant bendrus mokymus, projektus ir kitus renginius.
2010-10-20 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomuoju batalionu ir sutarė bendradarbiauti formuojant ir vykdant policijos pareigūnų ir karių rengimo strategiją, organizuojant sporto varžybas.
2010-10-13 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centru, pagal kurią susitarta bendradarbiauti statutinių valstybės tarnautojų profesinio rengimo, profesinių įgūdžių tobulinimo, kultūros bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir rengiant bendrus mokymus.
2010-02-08 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Muitinės mokymo centru, tikslu bendradarbiauti profesinio rengimo, kvalifikacijos, profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio ir kovinio parengimo bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir vykdant bendrus mokymus, projektus ir kitus renginius.
2009-12-29 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei sutarė bendradarbiauti policijos pareigūnų bei kursantų profesinio rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir sporto srityse, taip pat organizuojant ir vykdant bendrus projektus, susijusius su viešosios tvarkos palaikymu.

Siekiant perimti užsienio valstybių įgytą patirtį, kitose valstybėse nusistovėjusią praktiką, Lietuvos policijos mokykla bendradarbiauja su Slupsko policijos mokykla (Lenkijos Respublika), Nimes policijos mokykla (Prancūzijos Respublika), Latvijos valstybine policijos kolegija, Estijos saugumo mokslų akademijos policijos ir pasienio koledžu, Suomijos policijos koledžu, Viešojo administravimo taikomųjų mokslų, policijos ir teisingumo administravimo universitetu (Vokietija, Gustrow).

Lietuvos policijos mokykla dalyvauja Europos policijos kolegijos (CEPOL) veikloje, o 2010 m. spalio 27 d. mokykla tapo Europos policijos koledžų asociacijos (AEPC) nare.

2016-02-17 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo protokolą su Viešojo administravimo taikomųjų mokslų, policijos ir teisingumo administravimo universitetu (Vokietija, Gustrow) bei sutarė dalintis patirmi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga.
2013-09-23 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Serbijos Respublikos policijos studijų ir kriminalistikos akademija bei sutarė rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2013-02-11 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Suomijos policijos koledžu ir sutarė rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, rengti bendrus Europos Sąjungos projektus bei juos įgyvendinti, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2012-11-22 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Estijos saugumo mokslų akademijos policijos ir pasienio koledžu ir sutarė rengti bendrus Europos Sąjungos projektus bei juos įgyvendinti, dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2012-04-25 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Latvijos valstybine policijos kolegija ir sutarė rengti bendrus Europos Sąjungos projektus bei juos įgyvendinti, keistis studentais/kursantais ar dėstytojais rengiamuose kursuose, seminaruose, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje rezultatais ir medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2011-12-13 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Slupsko policijos mokykla ir sutarė keistis studentais/kursantais ar dėstytojais rengiamuose kursuose, seminaruose, konferencijose, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, organizuoti bendrus mokomuosius, kultūrinius ir sportinius renginius, keistis profesinio mokymo metodų ir formų patirtimi. 
2011-06-29 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Susitikimo protokolą su Nimes policijos mokykla ir sutarė keistis studentais/kursantais ar dėstytojais rengiamuose kursuose, seminaruose, konferencijose, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, organizuoti bendrus mokomuosius, kultūrinius ir sportinius renginius, keistis profesinio mokymo metodų ir formų patirtimi.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-23