Skelbimai

Atranka į Lietuvos policijos mokyklos Veiklos valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės lygis – A2) pareigas

Darbo vieta – Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno r.

Pareigybė skirta organizuoti Lietuvos policijos mokyklos vidinę ir išorinę komunikaciją, kurti ir palaikyti teigiamą policijos įvaizdį, organizuoti ir plėtoti tarpinstitucinį įstaigos bendradarbiavimą.

Pretendentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu (studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai);

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, visuomenės informavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, švietimą ir profesinį mokymą, gebėti juos taikyti savo veikloje;

3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;

4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti informacijos sklaidos ypatybes, pagrindinius administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais asmenimis principus;

5. turėti darbo patirties komunikacijos, renginių organizavimo srityje;

6. žinoti dokumentų rengimo principus, išmanyti oficialiųjų (ir elektroninių) dokumentų rengimą reglamentuojančius teisės aktus;

7. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu;

8. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;

9. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Vyriausiojo specialisto pareigybės pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,1 iki 8,9 pareiginės algos bazinio dydžio.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: tel. 8 700 60075, gyvenimo aprašymą siųsti: el. p. [email protected]

Skelbimas galioja iki 2023-03-31.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-20