Bendradarbiavimas

2020-03-10 Lietuvos policijos mokykla patvirtino 2021 metų bendradarbiavimo ir susitikimų planą kartu su Muitinės mokymo centru, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla, Ugniagesių gelbėtojų mokykla ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mokymu centru.
2020-02-21 Lietuvos policijos mokykla kartu su Muitinės mokymo centru, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla ir Ugniagesių gelbėtojų mokykla pasirašė 2020 metų bendradarbiavimo ir susitikimų planą.
2018-03-07

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir susitarė bendradarbiauti, įgyvendinant eismo saugos programas.

2017-12-08

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromu ir susitarė bendradarbiauti vykdant bendrus projektus, mokymus. Aerodromas įsipareigojo LPM leisti naudotis aerodromo taku organizuojamiems LPM mokymams.

2016-04-29

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir susitarė bendradarbiauti, planuojant, organizuojant ir vykdant pareigūnų mokymo renginius. Taip pat abi šalys susitarė teikti konsultacijas mokymo srityje, mokymo tikslais naudotis turima mokymo infrastruktūra.

2016-03-10 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos policijos veteranų asociacija ir susitarė bendradarbiauti įtvirtinant humanistines policijos pareigūnų vertybes ir profesinę etiką, formuojant policijos tradicijas, nustatant ir išsaugant istorinio policijos paveldo objektus, atliekant taikomuosius policijos sistemos ir policijos veiklos tyrimus, kuriais konsoliduojama Lietuvos teisėsaugos sistema ir užtikrinama jos subalansuota raida.
2015-12-10 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir susitarė bendradarbiauti plėtojant bei įgyvendinant veiklas, susijusias su švietimo apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tema ir kitais žmogaus teisių klausimais.
2015-08-28 Lietuvos policijos mokykla pasirašė susitarimą su Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos Etmono Jonušo Radvilos mokomuoju pulku dėl Lietuvos policijos mokyklos kursantų bazinių karinių įgūdžių mokymo kursų vykdymo.
2015-02-25 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetu, pagal kurią sutaria bendradarbiauti šiomis formomis: organizuoti bendras konferencijas, seminarus mokslinėmis bei praktinėmis temomis, organizuoti teisinės kvalifikacijos kėlimą, rengti bei įgyvendinti bendras iniciatyvas, projektus teisės ir mokymo sirtyje.
2014-11-17 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla, pagal kurią susitarė įgyvendinti abipusiai naudingą bendradarbiavimo veiklą, plėtoti kultūrinį, sportinį bendradarbiavimą, kryptingai formuoti mokyklos auklėtinių identitetą, moralines ir nacionalines vertybes, skiepyti jauniems žmonėms patiotiškumą bei didinti jaunų žmonių sąmoningumą.
2013-12-30 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, pagal kurią sutaria stiprinti tarpusavio santykius bei teikti abipusę pagalbą organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir kėlimą.

2013-12-23

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centru, pagal kurią susitarta bendradarbiauti statutinių valstybės tarnautojų profesinio rengimo, profesinių įgūdžių tobulinimo, kultūros bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir rengiant bendrus mokymus.
2013-09-24 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos valstybine kolegija, pagal kurią susitarta plėtoti bendradarbiavimą socialinių (teisės) mokslų srityje keičiantis ir dalijantis patirtimi, žiniomis bei informacija, atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus, rengiant ir vykdant tarptautinius projektus bei kitas įsipareigojimuose numatytas veiklas.
2013-04-09 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla pagal kurią abi mokymo įstaigos sutarė bendradarbiauti profesinio rengimo, kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio parengimo ir sporto klausimais.
2013-04-09 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Pasieniečiu mokykla, pagal kurią sutarta bendradarbiauti profesinio rengimo, kvalifikacijos, profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio ir kovinio parengimo bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir vykdant bendrus mokymus, projektus ir kitus renginius.
2010-02-01 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Muitinės mokymo centru, tikslu bendradarbiauti profesinio rengimo, kvalifikacijos, profesinių įgūdžių tobulinimo, fizinio ir kovinio parengimo bei sporto veiklos klausimais, taip pat organizuojant ir vykdant bendrus mokymus, projektus ir kitus renginius.
2009-12-29 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu bei sutarė bendradarbiauti policijos pareigūnų bei kursantų profesinio rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir sporto srityse, taip pat organizuojant ir vykdant bendrus projektus, susijusius su viešosios tvarkos palaikymu.

Siekiant perimti užsienio valstybių įgytą patirtį, kitose valstybėse nusistovėjusią praktiką, Lietuvos policijos mokykla bendradarbiauja su Slupsko policijos mokykla (Lenkijos Respublika), Nimes policijos mokykla (Prancūzijos Respublika), Latvijos valstybine policijos kolegija, Estijos saugumo mokslų akademijos policijos ir pasienio koledžu, Suomijos policijos koledžu, Viešojo administravimo taikomųjų mokslų, policijos ir teisingumo administravimo universitetu (Vokietija, Gustrow), Ukrainos Dnepropetrovsko valstybinio Vidaus reikalų universitetu

Lietuvos policijos mokykla dalyvauja Europos policijos kolegijos (CEPOL) veikloje, o 2010 m. spalio 27 d. mokykla tapo Europos policijos koledžų asociacijos (AEPC) nare.

2021-03-25 Lietuvos policijos pasirašė deklaraciją su Moldovos vidaus reikalų ministerijos "Stefan Cel Mare" akademija dėl bendradarbiavimo mokymų klausimais.
2019-12-05 Lietuvos policijos mokykla pasirašė deklaraciją su Odesos valstybinio Vidaus reikalų universitetu dėl bendradarbiavimo mokymų klausimais.
2017-11-08

Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo protokolą su Ukrainos Dnepropetrovsko valstybinio Vidaus reikalų universitetu ir susitarė dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, keistis profesinio mokymo metodikomis, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, kartu organizuoti konferencijas, seminarus.

2016-02-17 Lietuvos policijos mokykla pasirašė bendradarbiavimo protokolą su Viešojo administravimo taikomųjų mokslų, policijos ir teisingumo administravimo universitetu (Vokietija, Gustrow) bei sutarė dalintis patirmi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga.
2013-09-23 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Serbijos Respublikos policijos studijų ir kriminalistikos akademija bei sutarė rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2013-02-11 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Suomijos policijos koledžu ir sutarė rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, rengti bendrus Europos Sąjungos projektus bei juos įgyvendinti, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2012-11-22 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Estijos saugumo mokslų akademijos policijos ir pasienio koledžu ir sutarė rengti bendrus Europos Sąjungos projektus bei juos įgyvendinti, dalintis patirtimi organizuojant mainų programas ir mokymų vizitus kursantams bei mokymo personalui, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2012-04-25 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Latvijos valstybine policijos kolegija ir sutarė rengti bendrus Europos Sąjungos projektus bei juos įgyvendinti, keistis studentais/kursantais ar dėstytojais rengiamuose kursuose, seminaruose, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, keistis mokslinių tyrimų policijos veiklos srityje rezultatais ir medžiaga, organizuoti bendrus sporto ir kultūros renginius.
2011-12-13 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Bendradarbiavimo protokolą su Slupsko policijos mokykla ir sutarė keistis studentais/kursantais ar dėstytojais rengiamuose kursuose, seminaruose, konferencijose, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, organizuoti bendrus mokomuosius, kultūrinius ir sportinius renginius, keistis profesinio mokymo metodų ir formų patirtimi. 
2011-06-29 Lietuvos policijos mokykla pasirašė Susitikimo protokolą su Nimes policijos mokykla ir sutarė keistis studentais/kursantais ar dėstytojais rengiamuose kursuose, seminaruose, konferencijose, rengti mokslines-praktines konferencijas, seminarus, organizuoti bendrus mokomuosius, kultūrinius ir sportinius renginius, keistis profesinio mokymo metodų ir formų patirtimi.

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS EUROPINĖ TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJA 2021-2027

Vizija, misija ir vertybės

Lietuvos policijos mokyklos vizija – tapti šiuolaikiška modernia profesine mokymo įstaiga, užtikrinančia profesionalaus policijos pareigūno parengimą ir tobulinimąsi.

Lietuvos policijos mokyklos misija – parengti ir ugdyti jaunimą profesinei policijos pareigūno veiklai, nuolat tobulinti policijos pareigūnų gebėjimus suteikiant profesinių žinių ir formuojant praktinius įgūdžius, būtinus darbui nuolat kintančiomis sąlygomis, skatinti nepriekaištingą policijos pareigūno įvaizdį, tarnauti visuomenei.

Pagrindinės vertybės, kuriomis Lietuvos policijos mokykla grindžia savo veiklą:

  • Pagarba. Mums tai besąlygiška pagarba asmens teisėms ir laisvėms. Pagarbos puoselėjimas žmogui tai darnios ir vieningos, klestinčios ir saugios visuomenės kūrimas. Pagarba kiekvieno darbui tai sudarytos sąlygos tobulėti ir atlikti pareigą.
  • Atsakomybė. Tai įsipareigojimas užtikrinti pedagoginio darbo kokybę ir rezultatus. Pareiga skaidriai ir kokybiškai įgyvendinti mums patikėtas užduotis, sąžiningai ir racionaliai panaudojant turimus resursus.
  • Profesionalumas. Tai drąsa ir kūrybiškumas, siekiant žinių, išminties ir teisingumo. Kiekvieno iš mūsų sąžiningumas, ryžtas kokybiškai atlikti užsibrėžtus darbus. Profesionalumas tai pasitikėjimo ir partnerystės siekis veikloje, pasiruošimas tarnauti bendriems tikslams.

Ateities strateginės kryptys

Pagrindiniai Lietuvos policijos mokyklos (toliau - LPM) tarptautiškumo strategijos tikslai orientuoti į mokyklą, kaip instituciją, vystančią tarpkultūrinį ir profesinį bendradarbiavimą mokantis ir mokant. Plėtodama tarptautiškumo veiklas LPM atsižvelgia į bendrąją mokyklos viziją - tapti šiuolaikiška modernia profesine mokymo įstaiga, užtikrinančia profesionalaus policijos pareigūno parengimą ir tobulinimąsi.

Viena iš LPM strateginių nuostatų – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, didinti policijos sistemos darbuotojų veiklos veiksmingumą ir kompetenciją. LPM reikalingas pedagoginis ir kitas personalas, kuris būsimiems pareigūnams ir kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviams ne tik suteikia naujausių profesinių žinių, bet ir sudaro sąlygas naujoms kompetencijoms įgyti ir tobulinti. Ne mažiau svarbu nuolat sekti naujausias permainas, mokslinius pasiekimus profesinėje srityje, analizuoti jų taikymo studijų procese ir darbinėje veikloje galimybes ir inicijuoti mokymo planų ir proceso organizavimo naujovių įgyvendinimą. Tarptautinis bendradarbiavimas suteikia galimybę dirbti ir kurti tinklus su geriausiais srities ekspertais, dalyvauti jų mokymuose ir pasinaudoti aukštos kokybės infrastruktūra bei susipažinti su naujausiomis mokymo metodologijomis ir idėjomis policijos pareigūnų rengimo srityje.

Siekis toliau vystyti bendradarbiavimą su užsienio policijos pareigūnų mokymo institucijomis išlieka vienu iš pagrindinių tikslų 2021-2027 m. laikotarpiu. Patikimų ilgalaikių partnerių turėjimas sudaro palankesnes sąlygas LPM kursantams ir darbuotojams įgyti tarptautinės patirties dalyvaujant mobilumo projektuose bei kitose tarptautiškumo veiklose, stažuojantis LPM gali tobulėti tiek užsienio partneriai, tiek patys įstaigos darbuotojai.

Tarptautiškumas suvokiamas kaip visos organizacijos transformacija ir turi būti naudingas tiek asmeniniu, tiek instituciniu lygiu. Todėl į organizacinės kultūros, palaikančios tarptautiškumo veiklas, kūrimą LPM siekia įtraukti visus organizacijos padalinius ir darbuotojus.

Platesniu lygmeniu bendradarbiavimas su užsienio partnerių policijos sistemos institucijomis gali turėti teigiamos įtakos efektyviai profesinio policijos pareigūnų rengimo politikai formuoti ir tolimesnėms ilgalaikėms bendroms įvairių šalių policijos įstaigų veikloms. Taip pat skatinamas šalių aktyvus dalijimasis ir keitimaisi aktualia informacija, o tai ypač svarbu policijos veiklose. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose sujungia skirtingose šalyse veikiančias organizacijas bendriems aktualiems visoms dalyvaujančioms šalims rezultatams sukurti, kurie vėliau pritaikomi nacionaliniu lygiu.

Lietuvos policijos mokyklos strateginiai tarptautiškumo tikslai 2021-2027 m.:

  1. Vystyti ilgalaike partneryste pagrįstą bendradarbiavimą.
  2. Skatinti ir plėsti LPM kursantų ir darbuotojų tarptautinį aktyvumą.

Lietuvos policijos mokyklos europinė tarptautiškumo strategija 2021-2027 ir Lietuvos policijos mokyklos tarptautiškumo plėtros veiksmų 2021-2023 planas

--------------------

Lietuvos policijos mokyklos europinė tarptautiškumo strategija 2015-2020 ir Lietuvos policijos mokyklos tarptautiškumo plėtros veiksmų 2015-2020 planas (plano pakeitimas)

Tarptautiškumo plėtros veiksmų plano vykdymo ataskaitos
už 2016 metus
už 2017 metus
už 2018 metus
už 2019 metus

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-23