Tarptautiškumo strategija

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS EUROPINĖ TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJA 2021-2027

Vizija, misija ir vertybės

Lietuvos policijos mokyklos vizija – tapti šiuolaikiška modernia profesine mokymo įstaiga, užtikrinančia profesionalaus policijos pareigūno parengimą ir tobulinimąsi.

Lietuvos policijos mokyklos misija – parengti ir ugdyti jaunimą profesinei policijos pareigūno veiklai, nuolat tobulinti policijos pareigūnų gebėjimus suteikiant profesinių žinių ir formuojant praktinius įgūdžius, būtinus darbui nuolat kintančiomis sąlygomis, skatinti nepriekaištingą policijos pareigūno įvaizdį, tarnauti visuomenei.

Pagrindinės vertybės, kuriomis Lietuvos policijos mokykla grindžia savo veiklą:

  • Pagarba. Mums tai besąlygiška pagarba asmens teisėms ir laisvėms. Pagarbos puoselėjimas žmogui tai darnios ir vieningos, klestinčios ir saugios visuomenės kūrimas. Pagarba kiekvieno darbui tai sudarytos sąlygos tobulėti ir atlikti pareigą.
  • Atsakomybė. Tai įsipareigojimas užtikrinti pedagoginio darbo kokybę ir rezultatus. Pareiga skaidriai ir kokybiškai įgyvendinti mums patikėtas užduotis, sąžiningai ir racionaliai panaudojant turimus resursus.
  • Profesionalumas. Tai drąsa ir kūrybiškumas, siekiant žinių, išminties ir teisingumo. Kiekvieno iš mūsų sąžiningumas, ryžtas kokybiškai atlikti užsibrėžtus darbus. Profesionalumas tai pasitikėjimo ir partnerystės siekis veikloje, pasiruošimas tarnauti bendriems tikslams.

Ateities strateginės kryptys

Pagrindiniai Lietuvos policijos mokyklos (toliau - LPM) tarptautiškumo strategijos tikslai orientuoti į mokyklą, kaip instituciją, vystančią tarpkultūrinį ir profesinį bendradarbiavimą mokantis ir mokant. Plėtodama tarptautiškumo veiklas LPM atsižvelgia į bendrąją mokyklos viziją - tapti šiuolaikiška modernia profesine mokymo įstaiga, užtikrinančia profesionalaus policijos pareigūno parengimą ir tobulinimąsi.

Viena iš LPM strateginių nuostatų – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, didinti policijos sistemos darbuotojų veiklos veiksmingumą ir kompetenciją. LPM reikalingas pedagoginis ir kitas personalas, kuris būsimiems pareigūnams ir kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviams ne tik suteikia naujausių profesinių žinių, bet ir sudaro sąlygas naujoms kompetencijoms įgyti ir tobulinti. Ne mažiau svarbu nuolat sekti naujausias permainas, mokslinius pasiekimus profesinėje srityje, analizuoti jų taikymo studijų procese ir darbinėje veikloje galimybes ir inicijuoti mokymo planų ir proceso organizavimo naujovių įgyvendinimą. Tarptautinis bendradarbiavimas suteikia galimybę dirbti ir kurti tinklus su geriausiais srities ekspertais, dalyvauti jų mokymuose ir pasinaudoti aukštos kokybės infrastruktūra bei susipažinti su naujausiomis mokymo metodologijomis ir idėjomis policijos pareigūnų rengimo srityje.

Siekis toliau vystyti bendradarbiavimą su užsienio policijos pareigūnų mokymo institucijomis išlieka vienu iš pagrindinių tikslų 2021-2027 m. laikotarpiu. Patikimų ilgalaikių partnerių turėjimas sudaro palankesnes sąlygas LPM kursantams ir darbuotojams įgyti tarptautinės patirties dalyvaujant mobilumo projektuose bei kitose tarptautiškumo veiklose, stažuojantis LPM gali tobulėti tiek užsienio partneriai, tiek patys įstaigos darbuotojai.

Tarptautiškumas suvokiamas kaip visos organizacijos transformacija ir turi būti naudingas tiek asmeniniu, tiek instituciniu lygiu. Todėl į organizacinės kultūros, palaikančios tarptautiškumo veiklas, kūrimą LPM siekia įtraukti visus organizacijos padalinius ir darbuotojus.

Platesniu lygmeniu bendradarbiavimas su užsienio partnerių policijos sistemos institucijomis gali turėti teigiamos įtakos efektyviai profesinio policijos pareigūnų rengimo politikai formuoti ir tolimesnėms ilgalaikėms bendroms įvairių šalių policijos įstaigų veikloms. Taip pat skatinamas šalių aktyvus dalijimasis ir keitimaisi aktualia informacija, o tai ypač svarbu policijos veiklose. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose sujungia skirtingose šalyse veikiančias organizacijas bendriems aktualiems visoms dalyvaujančioms šalims rezultatams sukurti, kurie vėliau pritaikomi nacionaliniu lygiu.

Lietuvos policijos mokyklos strateginiai tarptautiškumo tikslai 2021-2027 m.:

  1. Vystyti ilgalaike partneryste pagrįstą bendradarbiavimą.
  2. Skatinti ir plėsti LPM kursantų ir darbuotojų tarptautinį aktyvumą.

Lietuvos policijos mokyklos europinė tarptautiškumo strategija 2021-2027 ir Lietuvos policijos mokyklos tarptautiškumo plėtros veiksmų 2021-2023 planas

--------------------

Lietuvos policijos mokyklos europinė tarptautiškumo strategija 2015-2020 ir Lietuvos policijos mokyklos tarptautiškumo plėtros veiksmų 2015-2020 planas (plano pakeitimas)

Tarptautiškumo plėtros veiksmų plano vykdymo ataskaitos
už 2016 metus
už 2017 metus
už 2018 metus
už 2019 metus

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-09