Veiklos pristatymas

Pirminio profesinio mokymo veiklos kryptys

Tikslas
Mokymas pagal Policininko modulinę profesinio mokymo programą Teikti asmenims profesinį mokymą, atitinkantį policijos pareigūno profesinės veiklos sritims keliamus reikalavimus (trečiojo profesinio išsilavinimo lygio policininko rengimo standartas)
Mokymo kokybės vertinimas Įdiegti mokymo kokybės vertinimo sistemą, orientuotą į pretendentų mokytis Lietuvos policijos mokykloje atrankos tobulinimą ir į profesinio mokymo programų kokybės vertinimą.
Mokymo bazės vystymas pagal mokymo dalykų programas Plėsti informacinių technologijų panaudojimo galimybes mokymo procese.
Žmogiškųjų resursų kompetencijos lygio tobulinimas Sudaryti sąlygas pedagogams tobulinti dalykines ir pedagogines kompetencijas, skatinti dalyvauti šalies ir tarptautinių projektų veikloje.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-16