EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS – EFEKTYVI PARAMA POLICIJOS PAREIGŪNŲ MOKYMAMS

Data

2020 05 21

Įvertinimas
0
vsf-logotipas.jpg

Šiais metais Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) kartu su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos pradėjo įgyvendinti Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos tęstinius projektus „Policijos pareigūnų mokymas, II etapas“ ir ,,Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas“. Projektų veiklos bus įgyvendinamos 2020–2022 m. ir tiesiogiai prisidės prie Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019–2021m. strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių – plėtoti policijos personalo kvalifikacijos tobulinimo procesą, gerinant policijos personalo profesinę kompetenciją ir užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą – įgyvendinimo. Abiems projektams iš Vidaus saugumo fondo lėšų yra skirtas kiek didesnis nei 300 000 eurų finansavimas.

Įgyvendinant projektą ,,Policijos pareigūnų mokymas, II etapas“ ir toliau siekiama užtikrinti reikiamą policijos personalo, dirbančio su Specialiąja tranzito schema (toliau – STS), kvalifikaciją. Organizuojamų mokymų metu bus patobulinti policijos pareigūnų gebėjimai, suteiktos profesinės žinios ir suformuoti praktiniai įgūdžiai, būtini STS uždaviniams vykdyti. Įgytos žinios ir įgūdžiai bus taikomi situacijų, susijusių su STS pažeidimais Lietuvos Respublikos teritorijoje, metu ir padės užtikrinti tinkamą Rusijos Federacijos piliečių tranzito prevenciją ir kontrolę.

Mokymus planuojama vykdyti pagal atnaujintą projekto I-ojo etapo metu sudarytą modulinę mokymo programą. Atsižvelgiant į įvykusius policijos sistemos organizacinius pokyčius ir teisinio reglamentavimo pasikeitimus, planuojama atnaujinti mokymo programą, dalį mokymų perkelti į nuotolinę mokymo sistemą. Pagal atskirus mokymo programos modulius bus apmokyti ne mažiau kaip 1024 policijos pareigūnai.

Projekto ,,Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, II etapas“ tikslas – užtikrinti tinkamą teisėsaugos pareigūnų pasirengimą įgyvendinti Šengeno teisyno nuostatas prie vidinių Europos Sąjungos valstybių sienų. Projekto įgyvendinimo metu numatyta parengti naują kvalifikacijos tobulinimo programą ir organizuoti mokymus pasienyje su Lenkija ir Latvija esančių policijos įstaigų padalinių vadovams, siekiant stiprinti jų kompetencijas planuojant, koordinuojant ir organizuojant pareigūnų bendro patruliavimo, persekiojimo per sieną su kaimyninėmis valstybėmis veiklas. Taip pat bus organizuojami teoriniai ir praktiniai mokymai Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos policijos bei sienos apsaugos pareigūnams bendro patruliavimo, persekiojimo ir sekimo per valstybės sieną srityje bei organizuojami daugiašaliai bendrų operacijų planavimo ir taktikos mokymai, skirti Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos policijos pareigūnams. Vykdant projekte numatytas veiklas planuojama apmokyti ne mažiau kaip 559 Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos pareigūnų.